ÁSZF

 

Általános szerződési feltételek 

Általános szerződési feltételek

 

A honlap tulajdonosa
A honlap tulajdonosa a NANO-BÚTOR KFT.

Kapcsolatfelvételi lehetőségek:
Név: NANO-BÚTOR KFT.
Telefon:+36 30 329 7684
E-mail: nano@nanokonyha.hu

1. A jelen szerződéses feltételek kerülnek alkalmazásra valamennyi, a NANO-BÚTOR Kft. által értékesített konyha vagy egyéb bútor vonatkozásában. A Vásárló a megrendelésével elfogadja az általános szerződési feltételeket.

2. A Vásárló a bútort az előzetes helyszíni felmérés alapján összeállított árajánlat alapján rendeli meg. Tekintettel arra, hogy bútoraink egyedi igényekre készülnek, a Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa az árajánlat alapján megrendelt tulajdonságoktól a későbbiekben nem térhet el és az annak megfelelően előállított bútort köteles átvenni és a vételárat kiegyenlíteni.
A Vásárló a megrendelés elküldése előtt köteles ellenőrizni minden azon szereplő és a bútor gyártásához szükséges adatot (elérhetőség, számlázási cím, a bútor valamennyi tulajdonsága, ideértve típus, méretek, szín, egyedi igények). A Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldésével és a 3. pontban részletezett vételárrészlet megfizetésével a megrendelés véglegessé válik, és azon ezt követően utólagos módosításra nincs lehetőség. A megrendelőlap benyújtását követően a Vásárló részéről történt bármely tévedés vagy elírás miatti felelősséget az Eladó kifejezetten kizárja.

3. A megrendelés akkor hatályos, ha a Vásárló a bútor és egyéb opcionális szolgáltatás (szállítás, beépítés) vételárának 70%-át kifizette, továbbá a bútort írásbeli visszaigazolásával megrendelte. A vételárhátralékot a Vásárló a bútor átvételével egyidejűleg készpénzben, vagy a bútor átvétele előtt előre utalással köteles megfizetni. A Vásárló a vételár hiánytalan megfizetésével teljesíti a szerződést. Az Eladó a vételárhátralék teljes megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja a bútorra.
Késedelmes fizetés esetén A Vásárló köteles megfizetni az Eladó részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot, továbbá a 7. pontban foglalt tárolási díjat.

4. Elállási jog, kötbér. Tekintettel arra, hogy az Eladó a megrendelt terméket a Vásárló kifejezett kérésére és utasításai alapján állítja elő, így a Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt elállási jogot nem gyakorolhatja a rendelet 29. § (1) bekezdés c. pontja értelmében.
Amennyiben a Vásárló a megrendelést követően olyan okból áll el a vásárlástól, mely az Eladónak nem felróható, az Eladó – a megkezdett egyedi gyártás sajátosságaira tekintettel – kártérítésre tarthat igényt, melynek mértéke a megrendelt bútor vételárának 60%-a.
Amennyiben a Vásárló a megrendelt bútort nem veszi át, vagy a vételár fennmaradó részét nem egyenlíti ki, az Eladó a 7. pontban rögzített módon jogosult eljárni. A Vásárló – 7. pontban foglaltak szerinti – elállása esetén nemteljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a megrendelt bútor vételárának 70%-a. Az Eladó a kötbér összegének erejéig jogosult beszámítani a Vásárló által teljesített vételárrészletet.

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát:
– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
– olyan termék tekintetében, amelynek ára illetve díja a Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Az Eladó a 6. pontban rögzített gyártási határidő be nem tartása esetén, a Vásárló felé a megrendelt bútor alapára 2%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles a késedelemmel érintett naptári naponként, a késedelembe esés 20. munkanapjától kezdődően addig az időpontig, amikor az Eladó a bútor elkészültéről igazolhatóan értesíti a Vásárlót. Az Eladó által fizetendő kötbér összege azonban nem
haladhatja meg a bútor vételárának 20%-át. Az Eladó késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége nem vonatkozik az egyedi, az Eladó által megadott általános tulajdonságokkal rendelkező bútoroktól eltérő vevői megrendelésekre vagy a tőle független alapanyag beszerzési problémákra.

5. A gyártási idő a megrendelés 4. pont szerinti hatályossá válását követően kezdődik. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a várható gyártási idő általános, becsült intervallumot jelent, melytől eltérések előfordulhatnak. Ezen eltérés mértékét az Eladó köteles a Vásárlóval a megrendelés hatályossá válása előtt tudatni. Az Eladó a végleges megrendelés benyújtásától és a 4. pontban részletezett vételárrészlet beérkezésétől számított 120 napon belül köteles a megrendelt termék elkészítésére. Az Eladó a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre küldött e-maillel tájékoztatja a Vásárlót a megrendelt termék elkészültéről és ezáltal a megrendelés
teljesítéséről. Kizárólag ezen e-mail minősül az Eladó részéről értesítésnek. Nem minősül a gyártási határidő az Eladó részéről történő megszegésének, ha a megrendelésben, a
megrendelés hatályosulását követően bármilyen változtatás történik, ez esetben a változtatás elfogadásától számítva a gyártási időtartam újrakezdődik.

6. Az Eladó részéről a szerződés teljesítettnek minősül, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően előállította, azt átadásra előkészítette és erről a Vásárlót értesítette. Az értesítés kizárólag a Vásárló által megrendeléskor megadott e-mail címére küldött elektronikus levél formájában minősül szabályosan megtettnek. Az Eladó kizárja felelősségét minden olyan kár vonatkozásában, amely a Vásárló által helytelenül megadott értesítési címből/elérhetőségből származik.

7. Az átadás-átvétel az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül történik a Vásárló által megadott magyarországi címen. Amennyiben a Vevő nem veszi igénybe a kiszállítási szolgáltatást, úgy személyes átvétel esetén a Vevő köteles gondoskodni a bútor elszállításáról és az ehhez szükséges rakodási munkák elvégzéséről. Az elszállításra munkanapokon 8 és 16 óra között van lehetőség.

A bútor átadásának feltétele a Vevő részéről az 3. pontban részletezett vételárrészlet megfizetését igazoló bizonylat bemutatása, továbbá a vételárhátralék hiánytalan megfizetése. Amennyiben a Vásárló az értesítéstől számított 14 napon belül a bútort nem veszi át, úgy az Eladó a késedelem idejére jogosult tárolási költséget felszámítani, melynek összege a bútor teljes vételárának 2%-a/nap. A Vásárló erre irányuló kötelezettsége abban az esetben is fennáll, amennyiben az Eladó a megrendelőlapon feltüntetett, becsült gyártási határidőt megelőzően értesíti a Vásárlót a termék elkészültéről. Az Eladó a bútort legfeljebb az értesítés Vevő általi kézhezvételétől számított 30 napig köteles tárolni.

8. A bútor Vevő részére történő átadásával, továbbá az értesítésétől számított 8 nap elteltével a bútorhoz fűződő kárveszély a Vásárlóra száll át.

9. Az Eladó a bútorokra 5 éves garanciát biztosít. A garancia érvényesíthetőségének feltétele a bútorok rendeltetésszerű használata. A teljesség igénye nélkül ide tartozik:
– a bútorok számára megfelelő környezet biztosítása, különös tekintettel a megfelelő szellőztetés hiányában fellépő párára (pl. vakolás, festés következményeként) és a vízzel való tartós, közvetlen érintkezésre, melyre mind a bútorlapok, mind a fa alkatrészek érzékenyek (pl. munkalap eláztatása);
– a bútorok felületének megfelelő óvása – agresszív anyagokkal való érintkezés, súrolás stb. kerülése, gondozást igénylő felületek ápolása (pl. tömörfa munkalapok olajozása);
– az extrém hőhatások, a kültéri használat kerülése;
– a vasalatok megfelelő használata, az erőltetés kerülése;
– probléma esetén annak mielőbbi jelzése a további állagromlás, sérülés elkerülése érdekében – az ennek elmulasztásából eredő extra károkért felelősséget nem vállalunk.

10. Ha a kiszállított bútor hibás vagy hiányos, abban az esetben a Vásárló ezt a helyszínen jelezni köteles, melyről jegyzőkönyv készül. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni. A Vásárlót az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve (amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül ) jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk., illetve bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vásárló szavatossági, illetve
jótállási igényeit az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (számla) érvényesítheti. A Vásárló a panaszát személyesen vagy írásban nyújthatja be. Írásban benyújtottnak minősül az ajánlott postai küldeményben megküldött és kézbesített panaszlevél, továbbá a nano@nanokonyha.hu címre megküldött elektronikus levél.

11. A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki olyan hibákra, melyek az alábbiakra vezethetők vissza:
– ha a károsodás rendeltetésellenes használat következménye
– a vevő nem tett eleget a kárenyhítési kötelezettségének (pl. a felismert hibákat időben nem kifogásolta)
– ha a hiba káresemény következménye
– ha a terméken a vásárló, harmadik személy, illetve nem a jótállásra kötelezett által megjelölt javítószolgálat átalakítást, javítást végzett
– olyan hibákra, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert, vagy amelyre árengedményt kapott.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy annak előzetes elbírálásához, hogy a bejelentett hiba a jótállás körébe tartozik-e, az Eladó jogosult fényképfelvételt kérni a kifogásolt termékről, illetve annak egy részéről és vállalja ennek csatolását a jótállási igénybejelentéshez. A Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben panasza nem tartozik a jótállás körébe, úgy az esetlegesen felmerült költségeket köteles megfizetni az Eladó részére. Ezen költségekbe nem számítanak bele a felmerülő hiba okának megállapításával járó, azzal kapcsolatban felmerülő többletkiadások. Az Eladó köteles a garanciális problémákat megfelelő határidőn belül orvosolni. A megfelelő határidőre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A Vásárló tudomásul veszi (és jelen ÁSZF tartalmát a termék megrendelésével elfogadja), hogy a megrendelt bútor egyedi termék, ami a vevő által igényelt paramétereknek megfelelően kerül legyártásra. Az esetleges javítás/csere teljesítését az Eladó – figyelembe véve a termék fenti tulajdonságait – törekszik a Ptk. 6:159.§ (4) bekezdésében foglalt megfelelő határidőn belül elvégezni.

12. Amennyiben a Vásárló a bútor átvétele előtt az értesítési címét megváltoztatja, köteles erről az Eladót tájékoztatni. Az Eladó jognyilatkozatai a Vásárlóval szemben hatályosak, amennyiben azokat az Eladó az utoljára megadott értesítési címre küldte ki.

13. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Magyar Jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával, és a bútor megrendelésével kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket teljes terjedelmében megismerte, arról részletes tájékoztatást kapott, és az abban foglaltakat elfogadta.

14. A NANO-BÚTOR Kft. honlapján megjelenő információk és adatok kizárólag a felhasználók személyes céljait szolgálják, azaz üzleti/kereskedelmi célra semmiképpen sem használhatók. A jelen honlapon megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Az információk és/vagy adatok sokszorosítása, megváltoztatása és terjesztése, különös tekintettel a szövegekre, szövegrészekre, képekre és hanganyagokra vagy mozgóképekre, a NANO-BÚTOR Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

15. A nanokonyha.hu címen elérhető honlapja információkat és adatokat, illetve hiperhivatkozásokon keresztül más honlapok információit is tartalmazza. Ezek az információk és adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, aktualitásukra, helyességükre vagy teljességükre hivatkozni vagy hagyatkozni nem lehet. A NANO-BÚTOR KFT. fenntartja a jogot arra, hogy a megadott információkat vagy adatokat bejelentés nélkül bármikor
megváltoztassa, kiegészítse vagy eltávolítsa.
A NANO-BÚTOR KFT. fenntartja a jogot az információk és adatok külön bejelentés nélküli részleges vagy teljes megváltoztatására vagy azok elérhetőségének átmeneti vagy végleges megszüntetésére. Ez vonatkozik a felhasználók a NANO-BÚTOR KFT. esetleges rendszereiben tárolt adataira is.

A NANO-BÚTOR Kft. a jelen honlapon közzétett információk és adatok aktualitásáért, helyességéért és teljességért semmilyen garanciát nem vállal. A NANO-BÚTOR KFT. felelősséget vállal a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért és a lényeges szerződéses kötelezettségek gondatlanságból fakadó megsértése miatt keletkező károkért. Az utóbbi esetben a felelősség csak a szerződéskötéskor jellemzően előrelátható károkra vonatkozik. A fenti felelősségkorlátozás a NANO-BÚTOR KFT. törvényes képviselője vagy meghatalmazottja által elkövetett kötelességszegés esetén is érvényes. Ez mindenfajta kárra vonatkozik, de különös tekintettel olyan károkra, melyek hibák, késedelem vagy az adattovábbítás megszakadása, a technikai berendezések és szolgáltatások hibája, helytelen tartalmak, adatok elvesztése vagy kitörlése, vírusok vagy más, a jelen internetes kínálat használatából következő probléma miatt keletkeznek. A NANO-BÚTOR KFT. a honlap látogatói számára más honlapokra mutató linkeket is kínál, semmilyen felelősséget nem vállal a NANO-BÚTOR KFT. oldalain hivatkozott harmadik felek weboldalainak tartalmáért, hibátlanságáért, jogszerűségéért és működőképességéért. Továbbá a NANO-BÚTOR KFT. nem vállal felelősséget az ezen weboldalak üzemeltetői által alkalmazott adatvédelmi intézkedésekért. A hivatkozásokon keresztül elérhető weblapokat saját felelősségére látogassa.

15. A NANO-BÚTOR Kft. célja, hogy a bútorgyártási, restaurálási tevékenysége a lehető legkisebb környezeti hatással járjon, és példát mutasson a környezetbarát megoldások tekintetében is, A társaság környezetvédelmi követelmények kielégítésével, környezeti teljesítményének fokozatos javításával igyekszik a környezetvédelem iránti elkötelezettségét bizonyítani. A társaság elkötelezett a környezetvédelem jogi és egyéb előírásainak betartása, a felhasznált természeti erőforrások mennyiségének csökkentése, a természeti erőforrásokkal történő takarékos gazdálkodás, a környezetszennyezések megelőzése és a környezeti teljesítmény javítása iránt.

Ennek érdekében a társaság:
• az alapanyagait és berendezéseit körültekintően szerzi be,
• beszállítóit és szállítmányozóit tájékoztatja a környezetvédelmi elvárásokról,
• a telephelyen az elérhető legkisebb környezeti hatással járó technológiát alkalmazza,
• gyártási, termelési folyamatait nyomon követi és ellenőrzi,
• munkatársait oktatásban részesíti és rendszeresen továbbképzi,
• a legmodernebb járműparkkal igyekszik a környezetet óvni,
• a környezeti eltéréseket kivizsgálja, a nyert tapasztalatokat felhasználja.
A társaság minden munkatársától elvárja, hogy a környezeti politikával azonosuljon, a napi feladatait a környezetirányítási rendszernek megfelelve végezze, munkahelyi környezetét óvja, a munkavédelmi, balesetvédelmi és egészségügyi követelményeket betartsa.

16. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

Nagyfüged, 2021. június 4.

Nagy Norbert
Ügyvezető